तडफदार इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोडची युनिट ८ मन्ये एन्नट़ी

0
27

स्रटार प्तवाह वरील लोकप्तिय मालिका ‘लश्यङ्क मन्ये लवकरच वरुहाडी ठसका अनुभवायला
मिळणार आहे.‘लश्यङ्क ज्या युनिट ८ मन्ये तडफदार इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोडची एन्नट़ी होत
आहे.सुप्तसिद्न अभिनेत्र्ी ष्वेता qशदे ही भूमिका रंगवणार आहे.११ डिसेंबर २०१४ पासून
इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोड रात्र्ी १० वाजता स्रटार प्तवाहवर प्तेक्षकांज्या भेटीला येणार
आहे.इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोडची गुन्नहेगाराला शोधत्याची आणि त्रयाज्याकडून गुन्नहा कबुल
करून घेत्याची एक आगळी-वेगळी पद्नत आहे.रेणुका जेश्हा तिज्या दमदार आवाजात
आणि वरुहाडी ठसक्यात ‘‘भैंताड झाला काय बेŸ?ङ्कङ्क असा प्तष्न विचारते तेश्हा भव्या-
भव्या गुन्नहेगारांचा थरकाप उडतो.याबरोबरच अनेकदा गुन्नळंचा छडा लावत्यासाठी
रेणुका वेषांतर करून गुन्नहेगारांज्या गोटातही शिरते.युनिट ८ मधील सहकारुयांना जरी ती
कडक शिस्रतीची वाटत असली तरी आतून ती तेवढीच मॄदु आहे.
Shweta Shinde (1)

‘लश्यङ्क मालिका आता नश्या स्रवरूपात दिसणार आहे.आगामी एपिसोड्नस मन्ये युनिट ८
चे कर्तंबगार अधिकारी ‘स्रपेशल केसेसङ्कसोडविणार आहेत.युनिट ८ज्या अधिकारुयांची
कार्यंक्षमता,त्रयांचा सच्चेपणा आणि निर्भंयता यामुळे दहशतवादविरोधी लढा,चांदीज्या
तस्रकरीचा गुन्नहा अशा हाय-प्तोफार्इंल केसेस या टीमकडे सोपवित्यात आव्या
आहेत.आतापय्रत मुंबर्इंमन्ये कार्यंरत असणारे युनिट ८ महाराष्टट़ पोलिसांज्या विविध
शहरातील केसेस सोडविणार आहेत.मालिकेज्या आगामी भागात कोव्हापूर
,नाशिक,औंरंगाबाद,पुणे,नागपूर इत्रयादी शहरात युनिट ८ ची टीम पोहोचणार
आहे.याबरोबरच इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोड आणि युनिट ८ ज्या पोलिस अधिकारुयांचे
थरारक स्रटंट्नस आणि एक्शन सीन हे खास आकर्षंण असणार आहेत.
तिची सटकली की भव्या भव्यांची लागते वाट
इन्नस्रपेक्टर रेणुका राठोड जाँर्इंन करतेय युनिट ८
पहायला विसरू नका ‘लश्यङ्क दर गुरूवार -रविवार रात्र्ी १० वाजता फख्
स्रटार प्तवाहवर